Gepensioneerd Roteb directeur Voormeulen: “laat HVC gewoon met een eerlijke aanbesteding meedoen”

https://www.hvcgroep.nl/

Mijn naam is Kees Voormeulen wonende is Rijswijk en belanghebbende als inwoner van het Avalex gebied.

Ik wil nog reageren op uw vergaderingen van Delft, Rijswijk en Midden Delfland die ik digitaal heb bijgewoond met als  en onderwerp inbesteding HVC/Avalex en de overige gemeenten.

De gemeenteraad van Rijswijk , hoewel nog onduidelijk vanwege een schorsing van de beraadslagingen,  kennelijk van plan is finaal in te stemmen met een besluit om te investeren voor € 85 mln in het project HVC. Voor mij onbegrijpelijk ten minste kunt u mededelen dat u een open en transparante aanbesteding wil waarin objectief kan worden vast gesteld wat de huidige marktprijzen zijn i.p.v. van een rapport K+V zonder meer te accepteren.

Er tevens recent een rapport van de rekenkamer in Krimpen aan den IJssel ligt waarin de conclusie is dat het Gemeentebestuur onjuist en  is geïnformeerd (conclusie rekenkamer hoofdconclusie 7 (pag.16 en 17) evenals pagina 17 waarin de conclusie staat dat het rapport van K+V niet voldoet. De gemeente met  een forse verhoging met vele euro’s  per aansluiting zal moeten plaatsvinden.

Als gepensioneerd FNV bezoldigd bestuurder en voor mijn pensioen de laatste 10 jaar als Algemeen directeur van de Roteb in Rotterdam (gemeentelijke organisatie) werkzaam was heb ik in ieder geval verstand van in het inzamelen en verwerken van afval. In het verleden had de gemeente Rotterdam ook een afvalverwerkingscentrale (AVR) maar er al snel door de gemeente werd besloten om deze te verkopen. Het argument was dat je als gemeentelijke inzamelaar zo min mogelijk afval wil brengen maar een verwerker die  zoveel mogelijk afval wil hebben.

Dit conflict of interest was de aanleiding. De gemeente wilde geen aandelen dan wel eigenaar zijn van een afvalverwerkingscentrale. Inmiddels is dezelfde positie door de gemeente Amsterdam over het AEB ingenomen na vele 10 tallen miljoenen te moeten betalen om niet failliet te gaan het AEB te verkopen maar nu Avalex op het gebied van landelijke speler een kleine is die het natuurlijk beter moet weten en de gemeenten gezamenlijk met 13 % van de aandelen denken de dienst bij HVC te kunnen uitmaken .Het is toch zo dat de meerderheid van de aandeelhouders beslissen. Zoals u weet is er de afgelopen 6 jaar geen dividend uitgekeerd en het eigen vermogen t.o.v. het vreemd vermogen een ander licht op de kwestie werpt.

Nu nog het punt milieu: zonder ook in Rijswijk en Delft zich maar enigszins te verdiepen in dit belangrijke  punt waar het vervoer over de weg dan wel via water af te wegen en de enorme hoeveelheden vervoersbewegingen naar Dordrecht c.q. Alkmaar ten opzichte van andere aanbieders die wel de mogelijkheid hebben om via water het afval aan te bieden, hoewel het naar Alkmaar ook mogelijk is maar vanwege de afstand ik dit buiten beschouwing heb gelaten. 

K+V stelt in zijn rapport dat uit studies blijkt dat er uit milieutechnische reden niet efficiënter zou zijn dan transport over de weg en transport over de weg retourvrachten mogelijk zijn en dat over water beperkt is. Wat voor retour materiaal is dit? Toch niet het vervulde granulaat wat in Alkmaar als wegenmateriaal is gebruikt? zie de TV uitzending van Teun van der Keuken zondag 28 februari j.l .

Vastgesteld is in ieder geval dat vervoer over water de volgende voordelen heeft. Geen files , zeer veilig, veel minder CO2 uitstoot en veel minder lawaai. Het is ook niet voor niets dat de overheid vervoer over water wil stimuleren. Ook een vergelijk met vrachtwagen is de afstand naar Alkmaar niet realistisch. Wel geeft K+V aan dat het vervoer over water richting Alkmaar te overwegen. Dordrecht Centrale ligt overigens niet aan het water. Maar dit alternatief moet volgens K+V nader overleg plaatsvinden tussen HVC om maatwerk zoals overslag wijze van transport en het tarief en dan ook pas praten over prijzen???

Wellicht werpt ook een nieuw licht op een nieuwe situatie. Omdat veel politieke partijen duurzaamheid, klimaat en innovatie in hun programma’s hebben staan zijn er ook recente innovatieve ontwikkelingen zoals met waterstof  toepassing met watertaxi’s in Rotterdam gesteund Gemeente Rotterdam het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie. Natuurlijk is dit niet grootschalig binnen 1tot jaar 2 gerealiseerd maar zal zeker binnen3-5  jaar zeer belangrijke ontwikkelingen voor de scheepvaart zowel zee als binnenvaart zullen plaatsvinden .Wat mij ook zeer verontrustend overkomt dat het college en de raad Rijswijk zo maar aannemen dat het met de transportkosten conform het K+V wel goed zit zonder deze ontwikkelingen mee te nemen in hun overwegingen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad in Delft een motie van de VVD aangenomen om nadere informatie over de verschillen van mening te vragen. Zoals u ongetwijfeld weet heeft HVC Dordrecht geen ligging aan water, HVC Alkmaar wel. maar dat is irreëel gelet op de afstand om het afval per schip naar toe te brengen kan dus allen per vrachtwagen gebracht worden. Ten slotte er is een marginale marktverkenning geweest door K+V zonder de markt ook maar in de gelegenheid te stellen een officiële aanbieding te doen en dat te vergelijken met HVC. Huidige tarieven HVC €86,- per kt en de markt  huidige tarieven afsluit tussen €60 en €70 per kt. 

U moet dan toch tegen een risicovolle aandelen transactie met HVC  voor nota bene onbepaalde tijd zijn zonder een goede transparante en eerlijke afweging te maken. Het is ook een weerbarstige materie. Opmerkingen van de PvdA dat afval ophalen een basis behoefte is net als water en Electra is op zich juist en dat blijft Avalex ook doen maar het verwerken van  afval is een vak apart en daar hebben gemeenten onvoldoende kennis van laat staan om via aandelentransacties te investeren. Als u denkt dat Avalex met 13 % van de aandelen (mits alle gemeenten het eens zijn!!) iets in te brengen heeft in de aandeelhoudersvergadering is dit een utopie, dit wordt in meerderheidsbesluiten vastgesteld.

Ik verzoek u vriendelijk in het belang van uw burgers dat er een besluit wordt genomen waar een eerlijke en transparante vergelijking binnen 4 tot 6 weken tussen markt en HVC  kan plaatsvinden in plaats va de opmerking van HVC : u moet unaniem instemmen met een contract voor onbepaalde tijd anders trekken we ons terug. Deze chantage van kiezen tussen de kogel of de strop moet u toch aan het denken zetten.

HVC kan toch ook een aanbieding doen als verwerker met of zonder dat er een risicovolle aandelen transactie moet plaatsvinden. Kortom college en raad zorg eerst voor een complete en eerlijke vergelijking van tarieven incl transportkosten en mogelijke prijsverhogingen en stel de markt ook een aanbieding te doen binnen 4 weken om hen ook onder druk te zetten. HVC kan toch ook een nieuwe offerte aanbieden met of zonder aandelentransactie?????? en kunt u voor de inwoners een objectief en transparant voorstel presenteren. Ik kan me niet voorstellen dat u een dergelijk voorstel afwijst. Met vriendelijke groeten .

Kees Voormeulen

Prematuur om al nieuwe VVD wethouder te benoemen voordat de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld is

Hatte van der Woude VVD wethouder staat op nummer 32 van de VVD kieslijst voor de Tweede Kamer

Geachte raadsleden,

Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer staat wethouder Van der Woude op nummer 32 op de VVD-kandidatenlijst. Indien zij gekozen wordt en ontslag neemt als wethouder in Delft, dan komt de benoeming van een nieuwe wethouder in Delft aan de orde. De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt u om voor die mogelijke gelegenheid de volgende data alvast te noteren in uw agenda:

 • Donderdag 18 maart
  • Openbare bekendmaking van de aanbevolen wethouderskandidaat van de VVD
  • Delen integriteitsscan
 • Maandag 22 maart
  • 19:00 – 20:00 digitale kennismaking/hoorzitting met de aanbevolen kandidaat
  • 20:00 – 20:15 digitale raad (rapportage commissiegeloofsbrieven / aanwijzen stembureau)
 • Dinsdag 23 maart
  • 17:45 – 19:15 raadsleden worden opgeroepen om in dit tijdsblok ten behoeve van de stemming naar de Markt te komen, voor het stadhuis krijgen zij een stembriefje en kunnen deze invullen en deponeren in de stembus.
  • 19:30 – 19:45 digitale raad (uitslag stemming en installatie)
  • 20:00 – …. digitale Commissie Algemeen over het herstelplan

Met vriendelijke groet, griffier Raymond Jeene

______________________________________________________________________________________________________________

De Kiesraad is duidelijk. Pas op 26 maart om 12:00 wordt de officiële verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Zeker omdat er een vernieuwd kiesstelsel is waar voorkeurstemmen veel zwaarder doortellen op de uiteindelijke benoeming dan de plaats op de kieslijst. Niemand hoe dat gaat uitpakken. Ik heb ook geen glazen bol. En ik stem ook geen VVD.

Bart Smals nummer 37

Nu staat de eveneens Delftse Bart Smals op plaats 37 en is een geduchte concurrent voor Hatte van der Woude. Hoeveel zetels zal de VVD halen? Het is nog geen 17 maart. Ik vind het nogal prematuur dat de gemeenteraad vooraf al rekening gaat houden met het vertrek van een VVD wethouder. Dat zien we dan wel weer. En wie zegt dat wij een nieuwe VVD wethouder willen?

Nergens voor nodig. Haar taken kunnen door de andere wethouders erbij genomen worden. Het is toch enkel maar wat uitbollen naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Ook een mooie bezuiniging.

Ik heb geen coulance naar een wethouder die volledig uit carrière perspectief haar klus in Delft niet afmaakt. Ze laat Delft in de steek. Ik ga ook geen datums reserveren voor 26 maart.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lokale coryfee Dick Jense schiet Avalex HVC combinatie af

Rijswijks lokale coryfee Dick Jense

Aan de leden van de gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Rijswijk, 3 maart 2021

Edelachtbare dames en heren,

Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel.

U wordt als gemeenteraad gevraagd uw goedkeuring te geven over het afsluiten van een contract om het afval uit uw gemeente, via AVALEX, te laten verwerken bij het bedrijf HVC uit Alkmaar. Dit op basis van een niet gebruikelijke procedure. Inbesteding in plaats van aanbesteding. Een inbesteding is niet de meest voor de hand liggende procedure om een goede, scherpe prijs en voorwaarden te krijgen voor de verwerkingskosten van uw afval. En al helemaal niet als u zich realiseert dat door uw gemeente daarvoor risicodragende aandelen moeten worden gekocht. Voor de gezamenlijke ‘AVALEX gemeenten’ een bedrag van 83 miljoen Euro.

Opmerkelijk is de gevolgde procedure. Mij staat helder voor de geest dat tijdens eerdere bijeenkomsten met raadsleden uit de diverse AVALEX-gemeenten de afspraak werd gemaakt dat er een marktverkenning zou plaatsvinden. Daarbij zou worden gekeken naar alle voor- en nadelen. Ook werd afgesproken dat de uitkomsten van deze marktverkenning eerst zouden worden gedeeld met de gemeenteraad, alvorens over te gaan tot het voorleggen van een keus. Niets van dit alles dus.

Uit reacties van de diverse afvalverwerkers in ons land blijkt dat er helemaal geen sprake is van een serieuze marktverkenning. In elk geval niet op een wijze die de naam ‘marktverkenning’ verdient. Wat wel blijkt is dat er door K+V ondubbelzinnig is aangestuurd op de nu voorliggende inbestedings-variant met HVC. Van de eerder toegezegde tijdige terugkoppeling is geen enkele sprake in de huidige gang van zaken. Voor u ligt een “slikken- of stikkenscenario.” Krachtig onderbouwd door het rapport van K+V. Dat hierbij door K+V niet de juiste informatie werd en wordt gebruikt is, tot op dag van vandaag, inmiddels duidelijk genoeg gebleken. Daar wijzen de schriftelijke reacties van marktpartijen ook op.

Ik zou u willen aanraden het Rapport van de Rekenkamer van Krimpen aan den IJssel te lezen. Dit rapport (zie bijlage), “Een dure Scheiding”, werd gemaakt naar aanleiding van de inbesteding van inzamelactiviteiten door NV Cyclus. Een transactie die uiteindelijk vele miljoenen te duur is uitgevallen. De adviserende rol werd hier uitgevoerd door K+V.

Helaas had een meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad geen boodschap aan de omschreven zorg die ik hier nu uit. Mijn oproep aan u:“Behoed de inwoners van onze regio voor onnodig hoge lasten voor het verwijderen en verwerken van ons afval. Doe niet mee aan de onzin om onnodig bedrijfsrisico op uw schouders te nemen. Een onnodig risico van 83 miljoen Euro! Laat de markt haar werk doen en draag zorg voor een goede gemeenschappelijke aanbesteding, waarbij HVC gewoon kan meedoen.”

Hoogachtend, Dick Jense

Oud wethouder Rijswijk; oud DB lid Avalex; oud lid Provinciale Staten van Zuid-Holland; oud lid Tweede-Kamer

Emailadres: jensedick@gmail.com

D66 wethouder Huijsmans trekt haar keutel in, ophalen Grofvuil blijft “gratis”

Nu aangemeld grofvuil gratis thuis opgehaald blijft worden, zullen dit soort illegaal gestort grofvuil hopelijk voorkomen worden.

Kleine overwinning van Hart voor Delft / Stadsbelangen. Het thuis ophalen van aangemeld grofvuil blijft gratis. Gelukkig zeg.

Onbestuurbare olifant in Delfts Blauwe porseleinkast

Het onzalige voorstel van D66 Wethouder Martina Huijsmans om 3 ton te bezuinigen werd zelfs door D66 fractievoorzitter Christine Bel afgeschoten. Wat een zeperd voor Huijsmans. En onderhand is wel duidelijk dat Huijsmans geen enkel politiek gevoel heeft om gevoelens uit de samenleving te voorspellen.

ChristenUnie, CDA, D66 en STIP dienden een motie om de kosten voor het ophalen van grofvuil van volgend jaar weer te verrekenen in het tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens van de Verordening Reinigingsheffing. Dat komt neer op een stijging van € 5,82 voor één-persoonshuishouden en € 9,12 voor een meerpersoonshuishouden. Dat zien wij niet zitten omdat de afvalstoffenheffing toch al tot de hoogsten van Nederland behoort.

De bezuiniging zou moeten komen uit kappen met de verdere uitrol van het Nieuwe Inzamelen. Wij zien niets in het peperdure ‘omgekeerd inzamelen’ van restafval met de PlasticMetaalDrankenkartons PMD die zeer vervuild en grotendeels onbruikbaar is. Wij kiezen voor nascheiding van ons huisvuil.

Probleem grofvuil dumpingen positieve oplossing

Ons voorstel om burgers een kleine beloning te geven als ze de moeite nemen om hun grofvuil zelf weg te zag Huijsmans uiteraard niet zitten. Dus de motie Beloning wegbrengen van grofvuil/samen blijft Delft schoon werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen. Alleen de SP steunde die motie van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP (met dank aan Actueel van het RaadsInformatieSysteem)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [121.06 KB]

Stellen Second Opinion voor over heibel onder afvalverwerkingsbedrijven HVC, AVR, EEW en Attero tarieven voor Avalex

Verwerkingstarieven van huishoudelijk afval

Avalex heeft bureau KplusV ingeschakeld om een rapport te schrijven over wat de beste keuze is voor verwerking van ons huishoudelijk afval dat door Avalex wordt ingezameld.

In de reactie op de reactie van AfvalVerwerkingRijnmond (AVR) op rapport en brief van bureau KplusV wordt gesteld dat: “dat het duidelijk is dat de route-HVC meer dan een 1 miljoen euro duurder uit kan pakken dan de route-aanbesteden (€7.1m vs. €8.2m)”

Er is grote onenigheid ontstaan tussen aan de ene kant de vrije markt bedrijven (AVR, EEW en Attero) en de publieke Huisvuilcentrale (HVC). GroenLinks wethouder Brandligt steunt de inbesteding van ons huisafval naar HVC.

Wij vinden dat omdat dit grote gerenormeerde marktpartijen zijn die beweren dat er is uitgegaan van onjuiste informatie dit nader onderzocht dient te worden door een buitenstaander.

Wij stellen voor dat er komende maand een second opinion wordt gedaan over de juistheid van de tarieven om tot een objectieve vergelijking van de bedrijven te komen.

Dat zou kunnen door United Quality (www.unitedquality.nl) die een geschikte partij kan zijn omdat ze recent een aanbesteding van Restafval & Grof Huishoudelijk Afval heeft begeleid voor een groep gemeenten in de regio.

Wij willen geen hoge afvalverwerkingstarieven en dus afvalstoffenheffing betalen omdat Avalex als publiek overheidsbedrijf vanzelfsprekend een voorkeur heeft voor HVC eveneens een overheidsbedrijf.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [108.28 KB]

Vestia, Woonbron, Duwo en Vidomes en huurdersraden hekelen eenzijdige opzegging convenant inzameling Grofvuil

D66 wethouder Huijsmans wordt door de grote vier woningbouwcorporaties verweten dat ze zonder overleg in een convenant vastgelegde afspraken van het twee maal per week inzamelen van grofvuil op diverse hotspots eenzijdig heeft ingetrokken.

In onderstaande brief van de vier corporaties staat dat studenten grootaanbieders van grofvuil zijn bij de studentencomplexen en dit bij nacht en ontij brengen op de aangewezen plaatsen.

Huurdersraden reageren met ontzetting

De huurdersraad van Vidomes reageert met verbazing en ontzetting op het voorstel van D66 wethouder Huijsmans om voor grofvuil ophalen €25 te laten betalen.

Ook de huurdersraad van Vestia is zeer onaangenaam getroffen en vreest verloedering rond hun wooncomplexen.

Beide huurdersraden hekelen wethouder Huijsmans dat ze deze beslissing niet via de tripartite overleggen besproken heeft. Dat is niet correct en niet uit te leggen.

Nu is wel bewezen dat D66 wethouder Martina Huijsmans ongeschikt is voor haar taak om zaken politiek goed voor te bereiden. Net als bij het doordrukken van de Parkeertransitie gedraagt ze zich hier ook als een olifant in een porseleinkast.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [155.29 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [105.14 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [62.94 KB]

Grofvuil zelf brengen belonen? het college antwoord

Vandaag hoek Coenderstraat – Raamstraat. Vlak naast het nieuwe Stadskantoor. Het college heeft er eerste rangs uitzicht op.

Moet je mensen die zelf hun grofvuil naar de milieustraat brengen belonen? Het is het proberen waard. Maar het college komt met de volgende antwoorden op ons alternatieve voorstel op het ophaaltarief van €25

Is ‘belonen bij brengen’ een mogelijkheid om meer inkomsten te generen en daardoor het ophaaltarief te verlagen?

Antwoorden college: Belonen bij brengen geeft bewoners een financiële prikkel om grondstromen gescheiden aan te bieden (grip op grondstoffen) en stimuleert de circulaire economie. In Nederland is met dit systeem vooral ervaring met huisvuil (‘Afval loont). De verwachting is dat de beoogde besparingen bij dit systeem niet opwegen tegen de te verwachten extra uitgaven als gevolg van het belonen.
Er zijn verder twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij een beloningssysteem, die de circulaire en duurzame doelstellingen juist tegenwerken:

1) Met belonen bij brengen wordt een halt toegebracht aan andere systemen die bijdragen aan circulariteit. Denk aan de kringloopbedrijven, maar ook zullen bewoners minder snel bereid/geneigd zijn om herbruikbare goederen te verkopen of weg te geven.

2) Belonen bij brengen stimuleert het hergebruik van producten, maar daarentegen leidt het ook tot een toename van de aanschaf van producten (en dus potentieel afval al dan niet grondstof). Dit leidt dus tot een averechts effect. In de winkels zijn in toenemende mate goedkope producten te vinden van slechte kwaliteit. Dit kan ertoe leiden dat een bewoner goedkope producten aanschaft om niet zelf te gebruiken maar in te leveren tegen een beloningsvergoeding die hoger is dan de aankoopprijs. Van dit scenario gaat dus de verkeerde stimulans uit. Vandaar deze wordt afgeraden.

Erg vergezochte argumenten. Ik was hier zelf niet opgekomen. Zelf spullen kopen om die dan zelf weg te brengen met de auto voor een kleine vergoeding. Meestal sta je nog een kwartier tot half uur in de file voor je de milieustraat naar binnen kunt rijden. Dan moet je wel heel erg wanhopig zijn. Afval loont was rendabel maar is toch gestopt omdat het een te groot succes werd en dus te duur.

De totale kosten van het ophalen van het grofvuil bedraagt €491.256. Dat gaat over 18.521 geregistreerde aanmeldingen en 6240 illegale gedumpte ophalingen. Totaal 24.761 ophalingen in 2019. Dus de gemiddelde prijs is dan €20 per ophalen in 2019. 2020 is door corona en veel tijd om thuis rommel op te ruimen geen representatief jaar.

33% is illegaal gedumpt grofvuil

6240/18521 dus 33% van het ophalen van grofvuil op straat is nu illegaal gedumpt afval. Dat is nu al zeer aanzienlijk. Laat staan dat er straks €25 betaald moet worden. Dan kan het wel eens andersom doorslaan. Het is het paard achter de wagen spannen.

Mocht de gemeenteraad beslissen om het bezuinigingsplan (€300.000) van D66 wethouder Huijsmans geheel af te schieten dan zal dat tot gevolg hebben dat de afvalstoffenheffing stijgt met ca. 2,5%. Dit betekent een stijging van € 5,82 voor één-persoonshuishouden en € 9,12 voor een meerpersoonshuishouden.

De afvalstoffenheffing 2021 voor een meerpersoonshuishouden is 364,62 euro en éénpersoonshuishouden €233.

Wat opvalt is dat Delft de meerpersoonshuishoudens €30 boven het gemiddelde van €365-€332 zit. En met éénpersoonshuishoudens €233-€263 €30 onder het gemiddelde van grote steden zit.

Ik ben benieuwd of de VVD eindelijk eens komt met het afschaffen van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor studenten in onzelfstandige woonruimten TWK. Kwijtschelding is voor minima. Die aan de grond zitten. Niet een extraatje voor studenten (Stip). En al helemaal niet voor de buitenlandse studenten.

Gaan we een innovatieve methoden voor het belonen van inleveren van grofvuil proberen? Of gaan we de afvalstoffenheffing verder verhogen? Donderdag 4 maart is de raadsvergadering….

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [167.79 KB]

Groep Stoelinga stort volledige Fractievergoeding 2020 terug naar gemeente

Alle kleine beetjes helpen voor het Herstelplan om tot een sluitende Begroting 2021 te komen. We hebben als fractie Groep Stoelinga geen gebruik gemaakt van de Fractievergoeding 2020 die we kregen sinds 1 juni 2020.

Scheel ook een hoop bijkomende tijd voor de griffie en kosten van een dure accountant die alles weer moet controleren.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.81 MB]

Omroep Delft met gemeenteraadslid (@Raad015 ) Jan Peter de Wit (@jpdewit ) in Delft Centraal over de verwerking van grofvuil en ander afval. Luister hier:

Bron 24 februari 2021

Omroep Delft

Telegraaf Haagland: Avalex zoekt een nieuwe afvalverwerker.

Noodklok over plan Avalex

Van onze correspondent

RIJSWIJK Inwoners krijgen de rekening gepresenteerd als Avalex het afval laat verwerken door de HuisVuilCentrale (HVC). Hiervoor waarschuwen raadsfracties in de zes aangesloten gemeenten.

Zij luiden de noodklok nu blijkt dat de gemeenten vele tientallen miljoenen schuld van het overheidsbedrijf moeten overnemen en de verwerkingskosten voor het afval bovendien hoger zijn.

De raden in Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland werden gealarmeerd, nadat ze brieven kregen van afvalbedrijven EEW en AVR. Avalex laat het huishoudelijk afval nu nog verwerken door Twence, maar dat contract loopt af.

Motie om een second opinion

De keuze om met HVC verder te gaan en via Avalex aandeelhouder en dus mede-eigenaar te worden van het overheidsbedrijf, valt bij een groot aantal partijen niet in goede aarde. Zo rekent het verwerkingsbedrijf 89 euro per ton afval, terwijl het marktgemiddelde op 65 tot 70 ton ligt. „Het kan niet anders dan dat dit wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing, die voor een meerpersoonshuishouden in Delft nu al op bijna 365 euro ligt. Wij zullen dan ook via een motie om een second opinion vragen”, zegt raadslid Jan Peter de Wit van Groep Stoelinga. Volgens De Wit, die stelt dat de gemeente een financiële garantstelling moet afgeven van 25 miljoen euro, kan Delft sowieso geen besluit nemen, omdat de prinsenstad onder preventief toezicht staat van de provincie.

Onafhankelijk Rijswijk spreekt van ’een giga-risico’: „We begeven ons zo in een tak van sport waar je als gemeente ver van moet blijven: aandelen kopen in de afvalverwerkingsbranche”, zegt Dick Jense.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg (GBLV/Gemeentebelangen) uit Leidschendam-Voorburg heeft ook grote bedenkingen bij de gang van zaken rond HVC: „We zijn eigenlijk een fuik ingeduwd waarbij maar één oplossing nog mogelijk was: deelnemen in HVC. De gemeente moet dan wel voor 19 miljoen euro garant staan. Op mijn vraag aan de wethouder Afval of ook is nagegaan wat de prijsaanbieding van andere afvalverwerkers zou zijn als de gemeente een garantie zou geven, kon de wethouder vervolgens geen goed antwoord geven. Gelet op ervaringen elders in het land vinden wij het garant staan in een afvalverwerker veel te groot.”

Bron Telegraaf Haagland