Lokale coryfee Dick Jense schiet Avalex HVC combinatie af

Rijswijks lokale coryfee Dick Jense

Aan de leden van de gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Rijswijk, 3 maart 2021

Edelachtbare dames en heren,

Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel.

U wordt als gemeenteraad gevraagd uw goedkeuring te geven over het afsluiten van een contract om het afval uit uw gemeente, via AVALEX, te laten verwerken bij het bedrijf HVC uit Alkmaar. Dit op basis van een niet gebruikelijke procedure. Inbesteding in plaats van aanbesteding. Een inbesteding is niet de meest voor de hand liggende procedure om een goede, scherpe prijs en voorwaarden te krijgen voor de verwerkingskosten van uw afval. En al helemaal niet als u zich realiseert dat door uw gemeente daarvoor risicodragende aandelen moeten worden gekocht. Voor de gezamenlijke ‘AVALEX gemeenten’ een bedrag van 83 miljoen Euro.

Opmerkelijk is de gevolgde procedure. Mij staat helder voor de geest dat tijdens eerdere bijeenkomsten met raadsleden uit de diverse AVALEX-gemeenten de afspraak werd gemaakt dat er een marktverkenning zou plaatsvinden. Daarbij zou worden gekeken naar alle voor- en nadelen. Ook werd afgesproken dat de uitkomsten van deze marktverkenning eerst zouden worden gedeeld met de gemeenteraad, alvorens over te gaan tot het voorleggen van een keus. Niets van dit alles dus.

Uit reacties van de diverse afvalverwerkers in ons land blijkt dat er helemaal geen sprake is van een serieuze marktverkenning. In elk geval niet op een wijze die de naam ‘marktverkenning’ verdient. Wat wel blijkt is dat er door K+V ondubbelzinnig is aangestuurd op de nu voorliggende inbestedings-variant met HVC. Van de eerder toegezegde tijdige terugkoppeling is geen enkele sprake in de huidige gang van zaken. Voor u ligt een “slikken- of stikkenscenario.” Krachtig onderbouwd door het rapport van K+V. Dat hierbij door K+V niet de juiste informatie werd en wordt gebruikt is, tot op dag van vandaag, inmiddels duidelijk genoeg gebleken. Daar wijzen de schriftelijke reacties van marktpartijen ook op.

Ik zou u willen aanraden het Rapport van de Rekenkamer van Krimpen aan den IJssel te lezen. Dit rapport (zie bijlage), “Een dure Scheiding”, werd gemaakt naar aanleiding van de inbesteding van inzamelactiviteiten door NV Cyclus. Een transactie die uiteindelijk vele miljoenen te duur is uitgevallen. De adviserende rol werd hier uitgevoerd door K+V.

Helaas had een meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad geen boodschap aan de omschreven zorg die ik hier nu uit. Mijn oproep aan u:“Behoed de inwoners van onze regio voor onnodig hoge lasten voor het verwijderen en verwerken van ons afval. Doe niet mee aan de onzin om onnodig bedrijfsrisico op uw schouders te nemen. Een onnodig risico van 83 miljoen Euro! Laat de markt haar werk doen en draag zorg voor een goede gemeenschappelijke aanbesteding, waarbij HVC gewoon kan meedoen.”

Hoogachtend, Dick Jense

Oud wethouder Rijswijk; oud DB lid Avalex; oud lid Provinciale Staten van Zuid-Holland; oud lid Tweede-Kamer

Emailadres: jensedick@gmail.com

D66 wethouder Huijsmans trekt haar keutel in, ophalen Grofvuil blijft “gratis”

Nu aangemeld grofvuil gratis thuis opgehaald blijft worden, zullen dit soort illegaal gestort grofvuil hopelijk voorkomen worden.

Kleine overwinning van Hart voor Delft / Stadsbelangen. Het thuis ophalen van aangemeld grofvuil blijft gratis. Gelukkig zeg.

Onbestuurbare olifant in Delfts Blauwe porseleinkast

Het onzalige voorstel van D66 Wethouder Martina Huijsmans om 3 ton te bezuinigen werd zelfs door D66 fractievoorzitter Christine Bel afgeschoten. Wat een zeperd voor Huijsmans. En onderhand is wel duidelijk dat Huijsmans geen enkel politiek gevoel heeft om gevoelens uit de samenleving te voorspellen.

ChristenUnie, CDA, D66 en STIP dienden een motie om de kosten voor het ophalen van grofvuil van volgend jaar weer te verrekenen in het tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens van de Verordening Reinigingsheffing. Dat komt neer op een stijging van € 5,82 voor één-persoonshuishouden en € 9,12 voor een meerpersoonshuishouden. Dat zien wij niet zitten omdat de afvalstoffenheffing toch al tot de hoogsten van Nederland behoort.

De bezuiniging zou moeten komen uit kappen met de verdere uitrol van het Nieuwe Inzamelen. Wij zien niets in het peperdure ‘omgekeerd inzamelen’ van restafval met de PlasticMetaalDrankenkartons PMD die zeer vervuild en grotendeels onbruikbaar is. Wij kiezen voor nascheiding van ons huisvuil.

Probleem grofvuil dumpingen positieve oplossing

Ons voorstel om burgers een kleine beloning te geven als ze de moeite nemen om hun grofvuil zelf weg te zag Huijsmans uiteraard niet zitten. Dus de motie Beloning wegbrengen van grofvuil/samen blijft Delft schoon werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen. Alleen de SP steunde die motie van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP (met dank aan Actueel van het RaadsInformatieSysteem)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [121.06 KB]

Stellen Second Opinion voor over heibel onder afvalverwerkingsbedrijven HVC, AVR, EEW en Attero tarieven voor Avalex

Verwerkingstarieven van huishoudelijk afval

Avalex heeft bureau KplusV ingeschakeld om een rapport te schrijven over wat de beste keuze is voor verwerking van ons huishoudelijk afval dat door Avalex wordt ingezameld.

In de reactie op de reactie van AfvalVerwerkingRijnmond (AVR) op rapport en brief van bureau KplusV wordt gesteld dat: “dat het duidelijk is dat de route-HVC meer dan een 1 miljoen euro duurder uit kan pakken dan de route-aanbesteden (€7.1m vs. €8.2m)”

Er is grote onenigheid ontstaan tussen aan de ene kant de vrije markt bedrijven (AVR, EEW en Attero) en de publieke Huisvuilcentrale (HVC). GroenLinks wethouder Brandligt steunt de inbesteding van ons huisafval naar HVC.

Wij vinden dat omdat dit grote gerenormeerde marktpartijen zijn die beweren dat er is uitgegaan van onjuiste informatie dit nader onderzocht dient te worden door een buitenstaander.

Wij stellen voor dat er komende maand een second opinion wordt gedaan over de juistheid van de tarieven om tot een objectieve vergelijking van de bedrijven te komen.

Dat zou kunnen door United Quality (www.unitedquality.nl) die een geschikte partij kan zijn omdat ze recent een aanbesteding van Restafval & Grof Huishoudelijk Afval heeft begeleid voor een groep gemeenten in de regio.

Wij willen geen hoge afvalverwerkingstarieven en dus afvalstoffenheffing betalen omdat Avalex als publiek overheidsbedrijf vanzelfsprekend een voorkeur heeft voor HVC eveneens een overheidsbedrijf.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [108.28 KB]

Vestia, Woonbron, Duwo en Vidomes en huurdersraden hekelen eenzijdige opzegging convenant inzameling Grofvuil

D66 wethouder Huijsmans wordt door de grote vier woningbouwcorporaties verweten dat ze zonder overleg in een convenant vastgelegde afspraken van het twee maal per week inzamelen van grofvuil op diverse hotspots eenzijdig heeft ingetrokken.

In onderstaande brief van de vier corporaties staat dat studenten grootaanbieders van grofvuil zijn bij de studentencomplexen en dit bij nacht en ontij brengen op de aangewezen plaatsen.

Huurdersraden reageren met ontzetting

De huurdersraad van Vidomes reageert met verbazing en ontzetting op het voorstel van D66 wethouder Huijsmans om voor grofvuil ophalen €25 te laten betalen.

Ook de huurdersraad van Vestia is zeer onaangenaam getroffen en vreest verloedering rond hun wooncomplexen.

Beide huurdersraden hekelen wethouder Huijsmans dat ze deze beslissing niet via de tripartite overleggen besproken heeft. Dat is niet correct en niet uit te leggen.

Nu is wel bewezen dat D66 wethouder Martina Huijsmans ongeschikt is voor haar taak om zaken politiek goed voor te bereiden. Net als bij het doordrukken van de Parkeertransitie gedraagt ze zich hier ook als een olifant in een porseleinkast.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [155.29 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [105.14 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [62.94 KB]

Grofvuil zelf brengen belonen? het college antwoord

Vandaag hoek Coenderstraat – Raamstraat. Vlak naast het nieuwe Stadskantoor. Het college heeft er eerste rangs uitzicht op.

Moet je mensen die zelf hun grofvuil naar de milieustraat brengen belonen? Het is het proberen waard. Maar het college komt met de volgende antwoorden op ons alternatieve voorstel op het ophaaltarief van €25

Is ‘belonen bij brengen’ een mogelijkheid om meer inkomsten te generen en daardoor het ophaaltarief te verlagen?

Antwoorden college: Belonen bij brengen geeft bewoners een financiële prikkel om grondstromen gescheiden aan te bieden (grip op grondstoffen) en stimuleert de circulaire economie. In Nederland is met dit systeem vooral ervaring met huisvuil (‘Afval loont). De verwachting is dat de beoogde besparingen bij dit systeem niet opwegen tegen de te verwachten extra uitgaven als gevolg van het belonen.
Er zijn verder twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij een beloningssysteem, die de circulaire en duurzame doelstellingen juist tegenwerken:

1) Met belonen bij brengen wordt een halt toegebracht aan andere systemen die bijdragen aan circulariteit. Denk aan de kringloopbedrijven, maar ook zullen bewoners minder snel bereid/geneigd zijn om herbruikbare goederen te verkopen of weg te geven.

2) Belonen bij brengen stimuleert het hergebruik van producten, maar daarentegen leidt het ook tot een toename van de aanschaf van producten (en dus potentieel afval al dan niet grondstof). Dit leidt dus tot een averechts effect. In de winkels zijn in toenemende mate goedkope producten te vinden van slechte kwaliteit. Dit kan ertoe leiden dat een bewoner goedkope producten aanschaft om niet zelf te gebruiken maar in te leveren tegen een beloningsvergoeding die hoger is dan de aankoopprijs. Van dit scenario gaat dus de verkeerde stimulans uit. Vandaar deze wordt afgeraden.

Erg vergezochte argumenten. Ik was hier zelf niet opgekomen. Zelf spullen kopen om die dan zelf weg te brengen met de auto voor een kleine vergoeding. Meestal sta je nog een kwartier tot half uur in de file voor je de milieustraat naar binnen kunt rijden. Dan moet je wel heel erg wanhopig zijn. Afval loont was rendabel maar is toch gestopt omdat het een te groot succes werd en dus te duur.

De totale kosten van het ophalen van het grofvuil bedraagt €491.256. Dat gaat over 18.521 geregistreerde aanmeldingen en 6240 illegale gedumpte ophalingen. Totaal 24.761 ophalingen in 2019. Dus de gemiddelde prijs is dan €20 per ophalen in 2019. 2020 is door corona en veel tijd om thuis rommel op te ruimen geen representatief jaar.

33% is illegaal gedumpt grofvuil

6240/18521 dus 33% van het ophalen van grofvuil op straat is nu illegaal gedumpt afval. Dat is nu al zeer aanzienlijk. Laat staan dat er straks €25 betaald moet worden. Dan kan het wel eens andersom doorslaan. Het is het paard achter de wagen spannen.

Mocht de gemeenteraad beslissen om het bezuinigingsplan (€300.000) van D66 wethouder Huijsmans geheel af te schieten dan zal dat tot gevolg hebben dat de afvalstoffenheffing stijgt met ca. 2,5%. Dit betekent een stijging van € 5,82 voor één-persoonshuishouden en € 9,12 voor een meerpersoonshuishouden.

De afvalstoffenheffing 2021 voor een meerpersoonshuishouden is 364,62 euro en éénpersoonshuishouden €233.

Wat opvalt is dat Delft de meerpersoonshuishoudens €30 boven het gemiddelde van €365-€332 zit. En met éénpersoonshuishoudens €233-€263 €30 onder het gemiddelde van grote steden zit.

Ik ben benieuwd of de VVD eindelijk eens komt met het afschaffen van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor studenten in onzelfstandige woonruimten TWK. Kwijtschelding is voor minima. Die aan de grond zitten. Niet een extraatje voor studenten (Stip). En al helemaal niet voor de buitenlandse studenten.

Gaan we een innovatieve methoden voor het belonen van inleveren van grofvuil proberen? Of gaan we de afvalstoffenheffing verder verhogen? Donderdag 4 maart is de raadsvergadering….

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [167.79 KB]

Groep Stoelinga stort volledige Fractievergoeding 2020 terug naar gemeente

Alle kleine beetjes helpen voor het Herstelplan om tot een sluitende Begroting 2021 te komen. We hebben als fractie Groep Stoelinga geen gebruik gemaakt van de Fractievergoeding 2020 die we kregen sinds 1 juni 2020.

Scheel ook een hoop bijkomende tijd voor de griffie en kosten van een dure accountant die alles weer moet controleren.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.81 MB]

Omroep Delft met gemeenteraadslid (@Raad015 ) Jan Peter de Wit (@jpdewit ) in Delft Centraal over de verwerking van grofvuil en ander afval. Luister hier:

Bron 24 februari 2021

Omroep Delft

Telegraaf Haagland: Avalex zoekt een nieuwe afvalverwerker.

Noodklok over plan Avalex

Van onze correspondent

RIJSWIJK Inwoners krijgen de rekening gepresenteerd als Avalex het afval laat verwerken door de HuisVuilCentrale (HVC). Hiervoor waarschuwen raadsfracties in de zes aangesloten gemeenten.

Zij luiden de noodklok nu blijkt dat de gemeenten vele tientallen miljoenen schuld van het overheidsbedrijf moeten overnemen en de verwerkingskosten voor het afval bovendien hoger zijn.

De raden in Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland werden gealarmeerd, nadat ze brieven kregen van afvalbedrijven EEW en AVR. Avalex laat het huishoudelijk afval nu nog verwerken door Twence, maar dat contract loopt af.

Motie om een second opinion

De keuze om met HVC verder te gaan en via Avalex aandeelhouder en dus mede-eigenaar te worden van het overheidsbedrijf, valt bij een groot aantal partijen niet in goede aarde. Zo rekent het verwerkingsbedrijf 89 euro per ton afval, terwijl het marktgemiddelde op 65 tot 70 ton ligt. „Het kan niet anders dan dat dit wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing, die voor een meerpersoonshuishouden in Delft nu al op bijna 365 euro ligt. Wij zullen dan ook via een motie om een second opinion vragen”, zegt raadslid Jan Peter de Wit van Groep Stoelinga. Volgens De Wit, die stelt dat de gemeente een financiële garantstelling moet afgeven van 25 miljoen euro, kan Delft sowieso geen besluit nemen, omdat de prinsenstad onder preventief toezicht staat van de provincie.

Onafhankelijk Rijswijk spreekt van ’een giga-risico’: „We begeven ons zo in een tak van sport waar je als gemeente ver van moet blijven: aandelen kopen in de afvalverwerkingsbranche”, zegt Dick Jense.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg (GBLV/Gemeentebelangen) uit Leidschendam-Voorburg heeft ook grote bedenkingen bij de gang van zaken rond HVC: „We zijn eigenlijk een fuik ingeduwd waarbij maar één oplossing nog mogelijk was: deelnemen in HVC. De gemeente moet dan wel voor 19 miljoen euro garant staan. Op mijn vraag aan de wethouder Afval of ook is nagegaan wat de prijsaanbieding van andere afvalverwerkers zou zijn als de gemeente een garantie zou geven, kon de wethouder vervolgens geen goed antwoord geven. Gelet op ervaringen elders in het land vinden wij het garant staan in een afvalverwerker veel te groot.”

Bron Telegraaf Haagland

Ja, Sylvia wilde in de gemeenteraad

Bron Delft.nl

Sylvia Grobben, Groep Stoelinga
‘Ik ga altijd zelf kijken wat er speelt’

Vier jaar geleden volgde Sylvia Grobben de cursus Politiek Actief. Al het jaar er na werd ze raadslid voor Onafhankelijk Delft. In 2020 ging ze met Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit verder als Groep Stoelinga.

“Ik heb lang voor het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Mijn man en ik hebben jaren in het buitenland gewoond en zo’n zes jaar geleden hebben we ons voorgoed in Delft gevestigd. Via mijn man kende ik Martin Stoelinga. We zijn gelijk denkend en ook met Jan Peter de Wit kan ik goed overweg. Martin vroeg of ik interesse had om de fractie te ondersteunen. Ik draag Delft een warm hart toe en wilde graag helpen. Maar ik vond dat ik, om echt van nut te kunnen zijn, eerst veel meer moest weten van de lokale politiek. Het kwam dus perfect uit dat toen net de cursus Politiek Actief werd georganiseerd. Ik heb me meteen bij de griffie aangemeld en was heel blij dat ik kon meedoen. Tijdens de cursus – en nu nog steeds – heb ik ondervonden hóeveel mensen er in Delft zijn die een groot hart hebben voor de stad. Prachtig om te ervaren.”

Speeddaten

“Van die cursus Politiek Actief heb ik ontzettend veel geleerd. Bijvoorbeeld debatteren. In het begin had ik schroom, maar na de nodige aanmoediging durfde ik er vol in te gaan. Dat was niet alleen nuttig, maar ook superleuk. We hebben heel veel gelachen.
Het hoogtepunt van de cursus vond ik het speeddaten met raadsleden. Een jaar later, na de verkiezingen, zaten de meesten van hen er nog. Het hielp enorm dat ik ze toen al had leren kennen. Ik heb me trouwens opgegeven voor ‘speeddaten met raadsleden’ om de cursisten hetzelfde te kunnen meegeven.
Ik ging er helemaal niet vanuit dat ik meteen in de raad zou komen. De normale weg is dat je eerst aan een commissie deelneemt en dat had ik prima gevonden. Commissieleden zijn goud waard. Door hun voorwerk kun je in de raad veel sneller tot de kern komen. Maar ik kwam meteen op nummer vier van de kieslijst. En Onafhankelijk Delft behaalde vijf zetels.”

Zelf kijken

“Of ik in het begin als raadslid blunders heb gemaakt? Nou en of! Maar ach, daar leer je van. Gaandeweg kreeg ik meer gevoel voor de nuances. Vandaag de dag weet ik precies wat ik kan zeggen. Een beginnersfout was ook dat ik álle stukken las, van A tot Z. Dat is bijna niet te doen. Tegenwoordig snap ik meteen waar iets over gaat en wat ik het eerste moet lezen. Ik heb er nu grip op. Wat me daarbij helpt, is dat ik altijd zelf ga kijken als er iets speelt. Ik stap op de scooter en ga daar in gesprek. Zo weet ik wat er echt leeft. De mensen: die zijn mijn prioriteit en je mag daar nooit nonchalant in zijn. Ik voel dat als grote verantwoordelijkheid. Met raadslid zijn ben ik wel zo’n dertig uur per week bezig. En dat naast een restaurant én een café… Ik ben dan ook altijd aan het vliegen, hollen en hijgen. Maar dat past nu eenmaal bij me.
Al heb ik nu ervaring, het kan natuurlijk altijd beter. Daarom luister ik regelmatig naar debatten van de Tweede Kamer – vooral als het om onderwerpen gaat die een raakvlak hebben met wat in Delft speelt. Kamerleden beheersen de debattechnieken tot in de finesses, daar kun je veel van leren.”

Stoom

“Vorig jaar zijn Martin, Jan Peter en ik samen verdergegaan, als Groep Stoelinga. Dit jaar fuseren we met Stadsbelangen Delft. Onze gezamenlijke naam wordt ‘Hart van Delft, de Stadpartij’. Een treffende naam, want we zetten ons allemaal met hart en ziel in voor een mooie toekomst van Delft. Als je dat niet voelt, moet je zeker niet de lokale politiek in gaan.
Soms is dit werk weleens frustrerend. Bijvoorbeeld wanneer je als fractie wordt weggestemd of het college een andere kant op wil. En zéker als je denkt dat je een deal hebt met een andere partij en ze stemmen opeens toch anders. Dan komt de stoom weleens uit mijn oren.
Je moet er in de politiek nooit vanuit gaan dat je altijd gelijk krijgt, ook al vind je zelf natuurlijk dat je dat hebt. Dat vindt namelijk iedereen, haha. Je moet het echt samen doen.
We zitten nu in de oppositie. Ik hoop dat we na de verkiezingen bij de coalitie mogen aanschuiven en als een betrouwbare partner gezien worden. Dat zou me trots maken.”

Streamer: ‘Ik luister regelmatig naar Kamerdebatten, daar leer je veel van’

Fotobijschrift: Sylvia Grobben: ‘Waar ik op de foto wilde – dat kan alleen maar de Markt zijn. Ik vind het een van de mooiste plekjes van de stad en ik woon er ook. Vanuit mijn huis kijk ik zo op de Nieuwe Kerk. De reuring hier, daar geniet ik elke dag weer van. Druk zijn is mijn leven. En daar hoort de Markt bij.’

Foto: Alyssa van Heyst

Mag Delft een 25 miljoen grote nieuwe financiële garantstelling aan afvalverwerker HVC afgeven tijdens preventief verscherpt toezicht?

Vraag aan de provincie Zuid Holland afdeling bestuur

Geachte S.K. Ramadhin

Vraag over het aangaan van verplichtingen door college van Delft tijdens preventief toezicht periode

Aankomende raadsvergadering 4 maart 2021 kan de gemeenteraad wensen en bedenkingen geven bij een inbesteding bij HVC van het huishoudelijk afval van Avalex.

De nota is te vinden onder 2103049 College van B en W – traject afvalverwerking Avalex 2022 – toetreding tot HVC

https://delft.notubiz.nl/document/9658073/2/2103049%20College%20van%20B%20en%20W%20-%20traject%20afvalverwerking%20Avalex%202022%20-%20toetreding%20tot%20HVC

Het college van Delft is het eens met het voornemen van Avalex om HVC te contracteren. Alleen eist HVC dat niet Avalex maar de gemeente Delft garant gaat staan voor een deel van de HVC schuldenlast van €750.

Het Delftse deel van de HVCgarantstelling bedraagt minimaal 25,5 miljoen euro tot maximaal 30,5 miljoen euro.

Volgens de brief met kenmerk DOS -2020-0000252 stelt de provincie dat er geen nieuwe financiële verplichtingen mogen worden aangegaan die niet in de  Delftse Begroting 2021 staan.

Deze inbesteding noch de garantstelling van HVC staan in de Delftse Begroting 2021. Avalex zal na het horen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden zo snel mogelijk een besluit nemen.

De Delftse wethouder en tevens Avalex voorzitter S. Brandligt schat het risico van deze garantstelling erg laag in. Desalniettemin zal er een stukje reservering voor gemaakt moeten worden.

Op mijn vraag aan wethouder Brandligt of het onomkeerbaar aangaan van deze nieuwe financiële verplichting wel is toegestaan tijdens de 13 weken periode van preventief toezicht, daarop antwoordde wethouder Brandligt:

“Hier vindt de provincie helemaal helemaal niets van want dit heeft helemaal geen invloed op het toezicht wat we momenteel hebben” en “Dit is geen besluit wat aanleiding zal zijn van de provincie om hier iets van te vinden”

Daar ik als raadslid zaken graag van twee kanten hoor in mijn functie als controleur van het bestuur.

Vraag ik de provincie of het Delft momenteel is toegestaan om een tientallen miljoenen grote garantie af te geven aan het huishoudelijk afval verwerkingsbedrijf HVC die niet is opgenomen in de Begroting 2021 en waarvan ook de extra financiële risico’s niet bekend zijn?

Ik zou het zeer op prijs stellen indien het antwoord voor de raadsvergadering van 4 maart aanstaande gegeven kan worden.

Met vriendelijke Groet

Jan Peter de Wit

Raadslid gemeente Delft , fractie Groep Stoelinga