Rondvraag aan wethouder Schrederhof over Delftenaren die op straat dreigen te komen.

Bron Delft op Zondag van 17 januari 2021

Voor commissie Sociaal Domein van 21 januari 2021 hebben wij volgende rondvragen aan PvdA wethouder Karin Schrederhof

Afgelopen week stond er een schrijnend geval in de media over een vrouw met kinderen die een wanhopige oproep deed en daarbij ook via de mail aan de politiek. De landelijke media pikte dit zelfs op.

Afgelopen zondag stond er bovenstaande advertentie in de krant Delft op Zondag waar de heer Otto Lopes Cardozo aan geeft dat hij per 1 februari op straat staat omdat hij de woningen die hij aangeboden heeft gekregen niet geschikt acht. Betreft hier een man van 71 jaar. Zijn Vestia woning in de Bomenwijk wordt gesloopt waar hij nu in zit. Hoe gaat de gemeente Delft hier mee om?

Zonder perse op deze individuele casus in te gaan, willen we graag weten wat in Delft de procedure cq werkwijze is als we met dit soort ernstige gevallen te maken krijgen. Wij leggen deze rondvraag, voor aan wethouder Schrederhof.

De vraag is of u bij de beantwoording van de eerste rondvraag vanavond wellicht ook (in zijn algemeenheid) kunt aangeven hoe de gemeente met het soort casussen zoals die van de heer Lopes Cardozo omgaat.

Bram Stoop , fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Ooievaarsnesten Wilgenlaan mogen geruimd worden

Ooievaars in Delft

De sloop van 190 woningen in de Bomenwijk hangt af of bewoners daar bezwaar maken tegen het ruimen van Ooievaarsnesten op de schoorstenen in de Wilgenlaan.

bron Vestia

Delftse ooievaars zijn al begonnen met het maken van nesten. En die mogen volgens artikel 3,1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming niet opzettelijk beschadigd, vernield of nesten of rustplaatsen van de ooievaar (Ciconia ciconia) weggenomen worden.

Om de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden zoals voorgenomen uit te kunnen voeren, dient het nest verwijderd te worden. Met deze activiteit wordt de verbodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Tot en met donderdag 21 januari kunnen bewoners bezwaarmaken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00598888. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

De omgevingsdienst Haaglanden zegt: De bebouwing aan de Wilgenlaan wordt gesloopt en hiermee worden de plateaus, inclusief het gedeeltelijke nest dat is aangetroffen, verwijderd. De nestpaal die is aangebracht blijft aanwezig en kan dienen als tijdelijke voorziening. In de permanente situatie worden minimaal twee nestplatforms terug geplaatst op de daken van de nieuwbouw

De verwijdering van het aangetroffen nest vindt plaats in de periode tussen september en maart, buiten het broedseizoen.

Vandaar dat het zo stil is rond de sloopplannen in de Bomenwijk. Wilgenlaan, Lindelaan en Meidoornalaan. Geen slapende ooievaars wakker maken.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga/ JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [642.11 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [239.97 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [243.04 KB]

Nota dierenwelzijn – Ruimte & Verkeer – 14 januari 2021

In de zomer 2020 hadden wij de nota Dierenwelzijn geagendeerd. 14 januari 2021 werd deze eindelijk behandeld in de Cie R&V.

Bestuursvoorzitter bij de Wildopvang in Delft, Willeke van den Heuvel, had zich aangemeld als inspreekster bij dit onderwerp om duidelijk te maken hoe hoog de nood bij de wildopvang is.

In de nota staat o.a. dat de gemeente financiële ondersteuning geeft aan 3 organisaties:

Streekdierentehuis ’t Julialaantje: € 40.000

Dierenambulance € 7.500

Wild en vogelopvang € 12.500

De Wild en Vogelopvang komt voor het eerst in aanmerking voor financiële ondersteuning nadat zij al sinds 2012 tevergeefs aanvragen doen bij de gemeente Delft. De opvang dreigde in 2019 failliet te gaan. Dankzij heel veel inwoners van Delft en omliggende gemeentes zijn ze er nog. Burgers hebben massaal geld en voeding gedoneerd maar vooral ook heel veel steun gegeven. Het is best vreemd dat deze de wild- en vogelopvang in Delft niet allang ondersteund wordt door de gemeentes in Zuid-Holland en natuurlijk ook de provincie Zuid Holland, aangezien zij de enige opvang in heel Zuid-Holland is die alle dieren uit het wild opvangen.
De organisatie heeft bij alle gemeentes waar zij dieren voor opvangen, de provincie en het ministerie aangeklopt voor ondersteuning.

De gemeentes Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en Schiedam geven nu ondersteuning en betalen de kostprijs (€ 42,50) per dier dat wordt opgevangen, Pijnacker-Nootdorp betaalt helft van de kostprijs. Delft heeft nu in de nota Dierenwelzijn een vast bedrag van € 12.500 toegezegd maar met de 1138 dieren in 2020 (vogels, roofvogels, egels, vleermuizen, hazen, konijnen, vossen enz.) de ze hebben opgevangen komt dit slechts neer op een bedrag van € 11 per dier. 1/3 van de opgevangen dieren komt namelijk uit Delft, dit komt waarschijnlijk doordat Delft aan het verstedelijken is, de ruimte voor onze dieren in het wild wordt minder en minder in vergelijking met andere gemeentes.

Wild en vogelopvang wil niet afhankelijk zijn van donaties en subsidies en weet ook dat de gemeente Delft er niet zo best voor staat, ze zijn al heel blij dat Delft dit geldbedrag heeft toegezegd. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente Delft ondersteuning geeft in de vorm van ruimte. De huidige ruimte is ooit gebouwd voor de opvang van 300 dieren, echter het tienvoudige aan dieren wordt opgevangen, ruim 3000 in 2020. De kooien staan opgestapeld in elke hoek van het gebouw en het komt voor dat er gewoon geen plek is, dan is het nodig het bureau leeg te ruimen, het koffiezetapparaat op de grond te zetten en overal kooien te plaatsen.

De direct naastliggende Kindertuinen is een optie voor uitbreiding. Deze grond wordt amper gebruikt en staat ¾ van het jaar leeg. Een mooie combinatie voor kinderen is mogelijk, als wild- en vogelopvang een gedeelte van deze grond mag gebruiken. Er zou een een modern opvangcentrum en een winkel gebouwd kunnen worden waar voor kinderen ook veel te beleven is. Zo kunnen scholen/klassen rondleidingen krijgen, voorlichting over flora en fauna krijgen, leren over de dieren in het wild en mogelijk helpen waar nodig met verzorging en schoonmaken. Crowdfunding in Zuid-Holland is een goede tool die ingezet kan worden om het gebouw en de winkel te realiseren.

Het mes snijdt wel aan 2 kanten, wild- en vogelopvang krijgt de uitbreiding die zo vreselijk nodig is en kinderen kunnen leren en horen over alles waar deze organisatie de kennis van in huis heeft.

Wethouder Brandlicht gaf aan dat hij wil nagaan wat de mogelijkheden zijn met de grond van de Kindertuinen. Ik heb in mijn 2e termijn gevraagd of dit als toezegging genoteerd mag worden. Dit is het inderdaad en we gaan goed monitoren hoe dit gaat verlopen. Hoe eerder hoe beter want de aankomende zomer wordt weer nijpend qua ruimte en geld.

Bijdrage Sylvia Grobben in de commissie R&V:

In de eerste plaats wil ik dank uitspreken voor de nota dierenwelzijn. GS is oprecht blij met deze nota en het feit dat de gemeente Delft haar verantwoording neemt het dierenwelzijn in Delft te waarborgen en nog belangrijker, te verbeteren. Het is uitermate jammer dat de afgelopen jaren de samenwerking, zoals beschreven in de nota, is verwaterd tussen de uitstekende organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn.

Het is goed dat de gemeente de instrumenten waaronder de website gaat inzetten om inwoners van Delft te informeren over de verschillende organisaties en wat zij betekenen voor het dierenwelzijn in Delft, wij denken dat het belangrijk is deze organisaties te verbinden en hiermee een betere samenwerking te bewerkstelligen. Het komt de dieren alleen maar ten goede.

Eigenlijk streven de organisaties benoemd in de nota hetzelfde doel na, het dierenwelzijn verbeteren. Om even terug te gaan naar de inspreker voor Wild en vogelopvang, mevrouw Van den Heuvel die ons verteld heeft dat haar organisatie gemiddeld 3000 dieren opvangt per jaar waarvan ongeveer 1000 van deze opgevangen dieren afkomstig zijn uit Delft. Dit is 1/3 van het totaal op gevangen dieren. Om een voorbeeld te noemen van hoeveelheid: Pijnacker-Nootdorp 322 dieren, Leidschendam-Voorburg 84 dieren, Schiedam 79 dieren.

De dieren in Delft staan er slechter op dan in deze gemeentes, en ik begrijp ook dat er elk jaar meer dieren bijkomen, elk jaar stijgt het aantal op te vangen dieren in Delft en andere gemeentes. Hoe komt dat, kan het iets te maken hebben met de ambitie van Delft te bouwen.

We willen dit, we willen dat, we gaan hier bouwen we gaan daar bouwen, hup we gaan 15.000 woningen bouwen enzovoort. Dit moet een weerslag hebben op de dieren in het wild, de konijnen, de hazen, de vogels, de reptielen en noem maar op, hier kunnen we niet om heen, hier moeten we onze verantwoording nemen. Het is goed dat de gemeente de verantwoordelijkheid onderkend en de samenwerking met de benoemde organisaties verlengt c.q. aangaat.

Het zou interessant zijn om te achterhalen waarom er in Delft veel meer dieren opgevangen moeten worden dan elders in Zuid-Holland. Echter om bij de inspreker te blijven, de organisatie wildopvang, de enige wildopvang in Zuid-Holland, de enige die alle dieren, vogels, egels hazen, konijnen, vossen enz. het is niet genoeg, de organisatie zit, door de stijgende hoeveelheid dieren met meer problemen. Een rondje bij de genoemde gemeentes leerde mij dat het merendeel een kostprijs per dier betaalt en 1 gemeente de helft van deze kostprijs.

De gemiddelde kostprijs per dier voor medische verzorging, diervoeding en huisvesting bedraagt € 42,50. Afgelopen jaar zijn er 1138 dieren in Delft opgevangen. u willen pleiten voor een verhoging van het toegezegde bedrag. Laten we deze organisatie, die in 2019 zo goed als failliet was, en het nu fantastisch doet, niet in de kou laten staan. Deze mensen die d.m.v. donaties, crowdfunding, en het gebruik van eigen vermogen de organisatie draaiend houden helpen, laten we onze verantwoordelijkheid nemen en bijspringen.

De provincie draagt tot op heden niets bij. Er zijn echter gesprekken gaande met de provincie Zuid Holland over bijdragen want inmiddels zijn 3 provincies overstag gegaan, t.w. Noord Holland Utrecht en Noord Brabant, deze provincies ondersteunen sinds 2020 de opvangcentra, en helaas Zuid Holland op dit moment nog niet.

Natuurlijk begrijpen wij dat financiële steun in deze tijd moeilijk is gezien het debacle rond onze begroting. Niet alleen financiële is hulp welkom maar ook een vorm van ondersteuning, meedenken in de vorm van ruimte. De organisatie is zeer klein behuisd en moeten uitbreiden. Er is dringend ruimte nodig, mogelijk kan de gemeente hierbij meedenken en bezien wat er nodig is om deze waardevolle organisatie bestaansrecht te geven in de vorm van educatie en voorlichting voor kinderen over de flora en fauna in Delft.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Sylvia Grobben

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.73 MB]

Schriftelijk antwoord op vragen waterlekkage Prinsenhofgarage

Vreemde witte drap lekt er uit het plafond van de Prinsenhofgarage op de auto’s.

Ik kan de beelden van de vergadering Ruimte en Verkeer van 14 januari niet terugvinden op het webcast portaal. De laatste is van vorig jaar…. Overigens zijn de archiefbeelden van bedroevend slechte kwaliteit.

D66 wethouder Martina Huijsmans

Maar in het verslag lees ik dat op mijn rondvraag door de wethouder is geantwoord dat we schriftelijk antwoord krijgen op onderstaande vragen:

Geachte wethouder Martina Huijsmans

Ik zie een groot aantal waterlekkages door scheurtjes in het plafond van de Prinsenhof garage onder de Spoorsingelgracht.  

Is dit bekend bij u? En zo ja, kunt u mij informeren wat hier aan gedaan wordt en wie voor de kosten gaat opdraaien?

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Nu is de eerste parkeerlaag geheel afgesloten. Er is dus best wel wat aan de hand. Blijkbaar was dit nog niet tot de thuis werkende ambtenarij doorgedrongen.

Ook een treinmachinist bevestigd de lekkage. Er is dus meer aan de hand.

En dat alles voor de totaal mislukte Spoorsingelgracht door die afzichtelijke zeven toegangshuisjes.

Die hadden ook aan de stadskant van de Spoorsingelgracht geplaatst kunnen worden. Nu is het meer de Willem-Alexander Sloot

IndeBuurt Delft: Delftse mysteries: wat doen die glazen huisjes in de nieuwste gracht van Delft?

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Telegraaf Haagland: Kritiek op de miljoenentekorten in Delft

Delft staat opnieuw onder verscherpt toezicht. foto de telegraaf

Bron Telegraaf Haagland 14 januari 2021 enkel selectie Hart voor Delft deel.

Van onze correspondent

DELFT Delft staat opnieuw onder verscherpt financieel toezicht van de provincie vanwege een tekort van 6,5 miljoen euro in de begroting. Eerder gebeurde hetzelfde toen de prinsenstad tientallen miljoenen euro’s verloor met het Spoorzonedebacle en ternauwernood kon voorkomen dat Delft een artikel-12 gemeente werd. De partij Hart voor Delft is verbijsterd en heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

Gemeenten hebben steeds meer moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Dit komt voor een groot deel door de financiële tekorten in het sociaal domein. De prinsenstad ontvangt jaarlijks 130 miljoen euro, maar geeft volgens een woordvoerder ’10 tot 15 miljoen euro meer uit om alle gevraagde ondersteuning te leveren’.

Toch slaagden vrijwel alle gemeenten er ondanks de financiële knelpunten in om de begroting sluitend te krijgen. Een aantal gemeenten, waaronder Zoetermeer, zette hiervoor de verkoopopbrengsten van de Eneco-gelden in. Dat Delft dit niet heeft gedaan noemt de partij Hart voor Delft ’een regelrechte flater’ en een ’mega-afgang’.

„Het is wel degelijk mogelijk. GroenLinks-wethouder Brandligt heeft de begroting gewoon als politiek pressiemiddel misbruikt bij de provincie en het Rijk. Alle Delftse ambtenaren staan voor paal”, zegt raadslid Jan Peter de Wit. „De provincie en de VNG voeren al een harde lobby met het Rijk om meer geld voor het sociale domein. Laat die dit maar doen.”

Volgens de gemeente wordt het gat in de begroting niet gedicht met de Eneco-gelden, ’omdat deze opbrengst eenmalig is’.

„De kostenposten die dit gat veroorzaken, komen jaarlijks terug. Als je die blijft betalen uit de reserves dan zijn die binnen een paar jaar uitgeput. En dan is het tekort er weer”, aldus een woordvoerder.

De zegsman geeft aan dat ’Delft zo snel mogelijk een sluitende begroting wil’. „Daarvoor maken we een herstelplan. Zolang het Rijk onvoldoende compensatie biedt, is het onvermijdelijk dat dat invloed heeft op het voorzieningenniveau in de stad. Waar en wat de inwoner daarvan gaat merken wordt in de komende maanden duidelijk. Daarbij bestaan geen heilige huisjes en kunnen ook eerder voorgestelde investeringen ter discussie staan.”

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Onmenselijk om Delftse vrouw (met kinderen) naar daklozenopvang door te sturen

Archieffoto. Wie veel wandelt op niet gebaande paden komt dit soort schrijnende zaken tegen.

Ik kreeg gisteren onderstaande per mail een wanhopige roep om hulp voor een woonruimte van Angelique van Baarle. Door de dood van haar man kwam ze voor de tweede keer op straat. Haar twee kinderen zitten nu in een pleeggezin. Dit is haar Facebookpagina

Het is niet te bevatten dat er geen noodopvang is in de vorm van containerwoningen of woonmodules voor dit soort schrijnende situaties. Mensen die plotsklaps scheiden en niet meer samen kunnen zijn, de huur niet meer kunnen betalen door faillissement of dood. Of gewoon vernietigende bureaucratie (toeslagenaffaire). Mensen die tussen wal en schip zijn beland.

En dan te bedenken dat er 400-500 asielzoekers per week Nederland binnenkomen en voorrang hebben met een urgentie op een huurwoning in Delft. Delft moet van het Rijk komend halfjaar 80 asielzoekers huisvesten. Dat zijn er hier dus 13 per maand.

Deze asielzoekers bestaan voor 99% uit gelukzoekers die uit landen komen die veiliger zijn dan hier, zoals Marokko. Ze hebben geen enkel recht opgebouwd om hier voorrang te krijgen over Nederlanders in de penarie.

De politiek in Delft zorgt zelfs nog voor woningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die ‘illegalen’ worden niet hun huis uitgezet. Durven ze niet. De wereld op zijn kop. Hier moet snel een eind aan worden gemaakt.

Nederlanders met kinderen gaan gewoon voor de rest van de wereld. Die help je eerst. En dat is al moeilijk genoeg met de zeer krappe sociale huurmarkt. Ben benieuwd wat PvdA wethouder Schrederhof hier mee gaat doen.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

————————————————————————————————————————————————————-

Van: angelique van baarle
Datum: 11 januari 2021 om 17:34:28 CET
Aan: jan peter de wit
Onderwerp:Kunt u mij helpen

Hallo ik ben Angelique van Baarle. 28 jaartjes jong . Ik ben nu voor de 2 de keer in me leven dakloos geworden niet omdat ik mijn huur niet betaalde. Ik ben op mijn 14 de me moeder verloren en 2 dagen voor mijn 21 ste mijn vader. Dat betekende voor de woningbouw dat ik uit mijn ouderlijk huis moest gaan.

De 2 de keer dat ik dakloos ben geworden is mijn partner waar ik 2 kindjes van heb overleden dat was oktober 2019. En het huis stond op zijn naam. Ik stond wel ingeschreven. Na een paar maanden dakloos zijn heb ik urgentie aangevraagd  en die is 3 x afgewezen incl het hoger beroep. Nou had ik de woonpas van mijn overleden man nog wel en omdat ik het huis van mijn man heb achtergelaten was ik een doorstromer zo dachten we .

Dus ik schrijf op huizen elke dag 2 . Nou vorige week was ik aan de beurt . Ik was eindelijk eerste maar ik hoorde maar niks. Nou schijnt dus dat ik een starter weer ben geworden en ik geen recht had op het huis . Na heel wat heen en weer bellen ben ik nu starter geworden. En tot mijn schrik ben ik 3 jaar inschrijving kwijt . Dat betekend dat ik nu weer op plaats 399 eindig.

Ik heb geen recht op een doorstroom woning van perspektief of limor want ik mag 2 jaar geen urgentie meer aanvragen. Mijn kindjes zitten al meer dan een jaar in een pleeggezin. Ik zou zo graag een huisje krijgen. Is niet dat ik niet mijn best doe ik heb er alles aan gedaan.

Ik ben clean ik drink niet ik werk vrijwillig op school . Om weer terug in de maatschappij te kunnen komen. Ik zou graag een opleiding doen maar dakloos is dat geen optie. Is er nou niemand die mij kan helpen de gemeente niet mijn begeleiders niet … ? Is er dan niemand die een oplossing weet voor mijn probleem ? … Help me plz

Prinsenhofgarage lekt door Spoorsingelgracht erboven?

Prinsenhofgarage sinds maart 2018 open met erboven de Spoorsingelgracht.

In de splinternieuwe Prinsenhofgarage is een groot aantal parkeervakken op laag -1 afgesloten. Vermoedelijk wegens lekkage uit de vele scheuren in het plafond.

Uit scheuren in het plafond druppelt langzaam water die op de daken van de auto’s vallen. Als je auto er maar lang genoeg staat ontstaat een witte vlekken op je dak door indampen van opgeloste stoffen in de waterdruppels.

Dan kan je natuurlijk ParkerenDelft bv aansprakelijk stellen voor de kosten van de wasstraat. Zeker als je een cabriolet hebt met een linnen dak. ParkerenDelft bv exploiteert en beheerd de parkeergarages. De gemeente Delft is enig aandeelhouder. De bezetting van de Prinsenhofgarage (boekwaarde 25,8 miljoen) is erg laag. En nu zeker door corona.

In 2019 draaide ParkerenDelft bv al slecht met een verlies van 1.183.012 euro. In 2018 was het verlies nog €577.210 euro. Vandaar dat de gemeente Delft probeert de garage te vullen door een spotgoedkope jaarabonnement van €300 aan te bieden die normaal €1803 kost. Ik weet niet of dat een succes is.

In de rondvraag aanstaande donderdag wil ik ook antwoord op de vraag of er garantie zit op deze lekkages. Wie gaat dit betalen? Neem aan de bouwer….

D66 wethouder Huijsmans probeert ook bewoners uit het zuid westelijke deel van de binnenstad in de Prinsenhofgarage te dwingen door op straat hun parkeerplaatsen op te heffen. Maar die vinden dit te ver lopen. Gaan liever naar de Zuidpoortgarage. Geef ze eens ongelijk..

Wie wil er in een lekke parkeergarage staan? Dat is een aanfluiting. Dan moet je naar laag -2 ondergelegen parkeerdek of een paraplu opzetten.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Na 15 maanden eerste geheime brieven fraude op Grotius College openbaar gemaakt

Op 11 oktober 2020 doorbrak ik de omerta over het verzwijgen van Ondergang van het Grotius College door fraude, malversaties en nepotisme. Ik kwam daar bij toeval achter. Wethouder Hatte van de Woude was woedend op mij. Zelfs burgemeester Marja van Bijsterveldt belde mij op dat ik dit niet kon maken.

Ik sta voor transparantie en eerlijkheid en laat me niet snel intimideren. Het college had tot dan deze langdurige fraudezaak door directeur Andrew van den Bosch uit de publiciteit weten te houden. Daarbij moet gezegd worden dat de leden van de commissie Sociaal Domein en Wonen dit goedgekeurd hadden.

Mijn belangstelling was gewekt toen het college in september 2020 twee nietszeggende brieven over het herstelplan van het Grotius College door de gemeenteraad openbaar liet maken. Dat had mij als buitenstaander op het spoor gebracht. Daarna volgde onthullingen die ik op openbare websites ontdekt had.

Gemeenteraad wil problemen niet laten zien

Maar er waren nog steeds vier documenten geheim. En dat waren juist de meest interessante van het begin van deze fraude affaire. Op 3 november vroeg ik daarom. Op 6 december ging VVD wethouder Hatte van de Woude overstag: Verzoek opheffen geheimhouding twee Grotius ‘Fraude’ brieven gehonoreerd

Dus na 15 maanden is de geheimhouding die de gemeenteraad liet opleggen over deze fraude opgeheven. Bijzonder vreemd is dat de gemeenteraad zichzelf ook geheimhouding oplegde over een brief die het personeel van het Grotius College op 24 september 2019 had gekregen. Want het is in feite openbare informatie.

De Raad van Toezicht stuurt bovenstaande brief (namen onzichtbaar gemaakt door het college van B&W) over financiële malversaties door de directeur, en al het personeel houdt zijn mond naar de media. Allemaal doodsbang voor hun baantje. Vooral ironisch is de zin ‘We willen elke vorm van Toedekken voorkomen’.

Klein Kartel

En ook deze brief verklaard de gemeenteraad GEHEIM. Dit is een Delfts voorbeeld van een klein kartel. Een geheim verbond tussen interim bestuurders en personeel van het Grotius College, de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder Hatte van der Woude (VVD).

Ook heeft de gemeenteraad onder geheimhouding 1,5 miljoen euro toegezegd omdat anders de scholencombinatie failliet zou gaan. Daarna is nog een niet nader gespecificeerd bedrag van €500.000 beschikbaar gesteld voor extra bestuurlijke (interim) kosten.

Een openbare School en het openbaar gemeentebestuur die alles in het werk gesteld hebben om grove financiële malversaties in de doofpot te stoppen. Waarom? Zogenaamd om te voorkomen dat de reputatie van het Grotius College beschadigd zou worden.

Maar in werkelijkheid liep door VVD wethouder Hatte van der Woude ook een sollicitatie naar een nog lucratiever politiek baantje. Ze staat op plaats 32 van de concept VVD kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart aanstaande Bron AD Delft.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.99 MB]

GroenLinks wethouder Brandligt de domste van heel Zuid-holland

Het is weer tijd voor Ranglijstjes 2020. De prijs van de Domste Delftse bestuurder gaat dit jaar afgetekend naar GroenLinks wethouder Stephan Brandligt.

Van de 52 gemeenten in Zuid-Holland werd enkel de gemeente Delft onder curatele van de Provincie gezet. Zie persbericht. De commissaris van de Koning Jaap Smit & en Gedeputeerde Staten gaan nu over het geld hier. Daarmee is Brandligt de flater van de provincie Zuid-Holland. Zeker als je net €100 miljoen van Eneco op je rekening hebt bijgeschreven gekregen.

Nu zei Brandligt op TVWest dat hij expres z’n proefwerk verklooid had van de Begroting van Delft om minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken aan het schrikken te maken. De Don Quichote van Delft werd uiteraard niet serieus genomen.

Neem nu Zoetermeer die als eerste raad met het voorstel van Raden in Verzet kwam, had netjes een sluitende Begroting. Ook de Provincie en de machtige Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren een harde lobby met het Rijk voor meer geld voor het Sociale Domein. Laat die dat maar doen.

Maar GroenLinks einzelgänger Brandligt ging in zijn eentje even de Begroting van Delft als politiek pressiemiddel misbruiken bij de Provincie en Rijk. Alle Delftse ambtenaren staan voor paal. Met opzet de regelgeving overtreden. Dat gemeente-secrataris Martien van der Kraan dit GroenLinks machtsmisbruik toestaat.

De meelopers in de gemeenteraad van Delft krijgt nu veel strafwerk in de vorm van een spoed herstelplan maken voor de Begroting, Dat moet over maximaal 13 weken ingeleverd moet worden. In de tussentijd moet het college eerst toestemming vragen bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Deze verplichtingen moeten onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

Dus het miljoenen voorstel tot verbouwing van Museum het Prinsenhof is uiteraard van de agenda van donderdag 7 geschrapt. Dus Stip wethouder Bas Vollebregt is het eerste slachtoffer van GroenLinks wethouder Brandligt.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

———————————————————————————————

Bas Vollebregt

Wethouder Economie, Cultuur en Grondzaken & vastgoed

Op 24 november jl. heeft de raad het raadsvoorstel ‘Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft, start ontwerpfase’ ontvangen. De oordeelsvormende vergadering hierover vindt a.s. donderdag 7 januari plaats in de commissie EFB, waarna besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 28 januari 2021.

Echter, op 11 december is de raad per raadsbrief (uw kenmerk 250954) en op 18 december per brief vanuit de provincie (uw kenmerk 251988) geïnformeerd over het preventief (verscherpt) financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland in de komende periode en de route die we voor ons zien om in het eerste kwartaal 2021 te komen tot een vastgesteld financieel herstelplan, waarmee een meerjarig sluitende begroting wordt bereikt.

Hoewel alle informatie wat betreft de beoogde renovatie en restauratie van het Prinsenhof Delft nu voor ligt om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te kunnen nemen én de opgave om te komen tot een toekomstbestendig monument en museum onverminderd blijft staan, adviseren wij de raad om de geplande inhoudelijke commissiebehandeling en besluitvorming hierover in januari 2021 uit te stellen en deze parallel te laten lopen met de besluitvorming over het financieel herstelplan in maart 2021. Het college wil de raad hiermee in staat stellen om een strategisch en impactvol besluit over de toekomst van het Prinsenhof te kunnen nemen in de context van de meest actuele financiële situatie van de gemeente.

Eerder heeft de raad aangegeven graag gebruik te maken van de mogelijkheid om vanavond (5 januari) technische vragen te stellen. Wij zijn uiteraard nog steeds bereid deze vragen vanavond te beantwoorden, maar realiseren ons ook dat wanneer de raad besluit om de inhoudelijke commissiebehandeling uit te stellen de technische avond van vanavond ook minder urgent is. Indien de raad deze technische sessie liever naar een later moment wil verplaatsen dan begrijpen wij dat. Bovendien zijn technische vragen ook altijd via de mail welkom. In ieder geval zullen wij ook op een later moment een vergelijkbare mogelijkheid organiseren, afhankelijk van het definitieve behandelmoment.

Wij vernemen graag (bij voorkeur voor vanmiddag 17.00 uur) of de raad nog gebruik wil maken van de technische avond vanavond.

Hartelijke groet,

Bas Vollebregt

Wethouder Economie, Cultuur en Grondzaken & vastgoed

Gemeente Delft

Vooral een Gezond 2021